Wijkraad Staphorst Noord
Buren Voor Elkaar

 Actuele onderwerpen:  

vervanging Dienstencentrum

A28 op- en afritten

nieuwbouw Vechthorst Oranje- en Julianastraat

Bouw flewoningen  Eisenhowerlaan

Glasvezel  in Noord

De jaarvergadering van onze wijkraad stond gepland op 22-februari. Gezien de dan nog  geldende beperkingen hebben wij besloten deze niet door te laten gaan. 

De jaarvergadering is nu gepland op maandag 25-april.

Glasvezel in Noord

     10-2-22 Er is een project opgestart voor de aanleg van glasvezelkabel in Staphorst . Dit is ook voor Noord een belangrijke ontwikkeling. Goede en snelle internetverbinding is een meerwaarde voor onze wijk en de bewoners. Voor veel bewoners is glasvezel nog een onbekend fenomeen. Daarom zijn er informatieavonden georganiseerd waar u alles te horen krijgt wat u over glasvezel moet weten. Klik hier voor meer informatie.

Bouw flexwoningen aan G. Eisenhowerlaan

     25-1-22 Er is inmiddels overleg geweest met de buurtcommissie. We hebben besloten om gezamenlijk een alternatieve plek te gaan zoeken voorde flexwoningen.

     5-1-22: We hebben overleg gehad met Vechthorst over de flexwoningen. Vechthorst en gemeente hebben ook met een vertegenwoordiging van de bewoners gesproken. Voorlopig is er nog niets zeker, maar wij blijven dit scherp volgen.

30-12-21: In de media verscheen recentelijk een bericht dat Vechthorst voornemens is om in 2022 flexwoningen te gaan bouwen in de Generaal Eisenhowerlaan. Dit bericht zorgde nogal voor onrust in de wijk en kwam ook voor de wijkraad als een complete verassing. Onderstaand een verklaring van Woonstichting Vechthorst:

Via de wijkraad, de pers en bewoners van de Generaal Eisenhowerlaan worden er vragen gesteld over de "nieuwbouwplannen" aan de G. Eisenhowerlaan.

Met dit bericht willen wij u informeren wat er speelt.

Woonstichting Vechthorst kijkt samen met de gemeente naar diverse locaties in Staphorst (gemeente breed) om sociale woningbouw te realiseren. De behoefte aan sociale woningbouw komt voort uit de door de gemeenteraad vastgestelde woonvisie. Zoals u wellicht weet is de woningnood hoog en wordt er weinig gebouwd. Vanuit algemeen belang maken gemeente, woningstichtingen en huurdersverenigingen daar afspraken over. 

De G. Eisenhowerlaan is één van de zoekgebieden die geïnventariseerd wordt.

Mocht er een locatie zijn aan de G. Eisenhowerlaan en omstreken waar sociale woningen zouden kunnen komen, dan zal er zeker in een vroegtijdig stadium met de directe omgeving contact worden gezocht. Er is daarover op dit moment nog niets concreets te melden.

.   

Nieuwbouw Vechthorst Oranje- en Julianastraat

     20-11-21: Vanuit de bewonerscommissie, de omwonendencommissie en een afvaardiging van de wijkraad is een denktank geformeerd, genaamd Denktank S03. Deze denktank kwam vlak voor de zomer tot de conclusie dat de tot dan gepresenteerde plannen te ver af stonden van de wensen die leefden binnen de wijk. Er is daarom een brief geschreven aan Vechthorst waarin de wensen die de wijk heeft nogmaals uiteen zijn gezet. Dit heeft geresulteerd in een geheel nieuw voorstel, waarin minder appartementen en meer grondgebonden woningen ingetekend zijn dan in de eerste 4 voorstellen. Daarnaast is er ook een aantal grotere eengezinswoningen ingepland. De denktank was enthousiast over dit plan en derhalve is het de afgelopen weken gepresenteerd aan alle bewoners en alle omwonenden. Uit deze bijeenkomsten zijn enkele bezwaren gekomen, waar Vechthorst mee aan de slag gaat.

Klik hier voor een overzicht van het plan.

19-7-21: Inmiddels heeft er, zowel online als fysiek, een aantal bijeenkomsten plaatsgevonden tussen Vechthorst, Bewonerscommissie, Omwonendencommissie en de wijkraad. In beginsel is er akkoord over een zogenaamd basisplan. Vechthorst gaat dit nu verder uitwerken. Binnenkort zullen wij meer informatie publiceren.

     17-5-21 De Vechthorst is voornemens in een deel van Noord de huizen te slopen en er nieuwe huizen voor in de plaats te bouwen. De wijkraad heeft binnenkort overleg hierover met de Vechthorst. 


Vervanging Dienstencentrum

     25-1-22 Recentelijk is de 2e meeting geweest met Vechthorst en de gemeente. Deze verliep niet helemaal naar onze verwachtingen. Naar ons idee is er te weinig gedaan met de inbreng van de omwonenden en de gebruikers. We hebben dit als zodanig ook kenbaar gemaakt. Klik hier voor onze reactie aan Vechthorst en gemeente.

     20-11-21 De gemeente en Vechthorst hebben een Realisatie-overeenkomst gesloten. In het kort komt het er op neer dat er een appartementencomplex gebouwd mag worden met maximaal 36 sociale huurwoningen en op de begane grond van het complex ruimte voor een Dienstencentrum. De plannen zullen nu verder uitgewerkt gaan worden. Klik hier voor de nieuwsbrief van de gemeente.

     19-7-21 De gemeenteraad heeft een plan aangenomen waarin de kaders voor eventuele nieuwbouw worden geschetst. Het lijkt een combinatie van een Dienstencentrum + appartementen te worden op de plek van het huidige Dienstencentrum. Vechthorst gaat met de gestelde kaders een 1e conceptplan maken.

Voorafgaand aan het debat in de gemeenteraad heeft de wijkraad haar mening inzake dit onderwerp in een brief kenbaar gemaakt aan B&W en gemeenteraad. Klik hier voor de brief.

     17-5-21 Een ambtelijke commissie is bezig met een plan om het huidige Dienstencentrum te vervangen. Vanuit een gesprek met de commissie is bij onze wijkraad het gevoel ontstaan dat met een voorstel aan de gemeenteraad wil doen om het Dienstencentrum niet te vervangen, maar de gebruikers decentraal onder te brengen in verschillende andere accommodaties als de bibliotheek en de voetbalkantine. Samen met andere gebruikers en organisaties voelen wij daar niets voor en hebben wij een brief aan de gemeenteraad gestuurd. Op deze brief hebben wij nog geen antwoord gehad.


A28 op- en afritten

     17-5-21 Inmiddels zijn meerdere plannen de revue gepasseerd, die allen financieel niet haalbaar bleken. Er ligt nu een plan voor waarin, voor zover wij nu kunnen inschatten, geen (negatieve) consequenties voor Noord schuilen. 

   15-09-2017 Er is door het adviesbureau een 'favoriete variant' gekozen. Deze wordt nu ter beoordeling voorgelegd aan de gemeenteraad. In deze variant is een oplossing meegenomen voor de te verwachten toename van (sluip)verkeer op de Ebbinge Wubbenlaan. Hiervoor is bedacht om de Van de Walstraat door te trekken achter de KWA-school en de kinderboerderij langs, naar de Viaductweg. De wijkraad gaat in overleg met de direct omwonenden.

     19-08-2017  De afgelopen maanden zijn er meerdere bijeenkomsten geweest omtrent eventuele nieuwe op- en afritten op de A28. Vertegenwoordigers van de wijkraad hebben deze bijeenkomsten bezocht. Momenteel is de status dat er een conceptplan ligt waar de gemeenteraad over moet beslissen of deze verder mag worden uitgewerkt. Voor Noord is met name het (sluip)verkeer over de Ebbinge Wubbenlaan van belang. In het conceptplan is hiervoor een oplossing bedacht met een nieuwe parallelweg langs de A28. Wij houden de ontwikkelingen in de gaten en ondernemen acties als dat nodig is. Heeft u ideeën over dit onderwerp, laat dat ons dan weten.